Περιγραφή εργασιών για ανακαίνιση οικιών

(ευρείας και μικρής κλίμακας)ΣΤΑΔΙΟ Α (Πριν τα γκρεμίσματα –  σχέδια)


  • Αποτύπωση υφιστάμενης εγκατάστασης

  • Συζήτηση με τον πελάτη για τον προσδιορισμό των αναγκών και εκτέλεση νέας μελέτης για έλεγχο της επάρκειας της παροχής που ηλεκτροδοτεί το κτίσμα καθώς και της επάρκειας των υφιστάμενων καλωδιώσεων.

  • Απενεργοποίηση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και τοποθέτηση προσωρινού εργοταξιακού πίνακα ώστε να εκτελεστούν οι επόμενες εργασίες από όλα τα συνεργεία (π.χ. γκρεμίσματα) χωρίς να διατρέχει κάποιος κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

ΣΤΑΔΙΟ Β ( Χτισίματα νέων τοιχίων)


  • Με την ολοκλήρωση των εργασιών τοποθέτησης νέων τοιχίων ή του καθορισμού της νέας διαρρύθμισης προχωρούμε στην εκτέλεση των σωληνώσεων και λοιπών εργασιών όπως περιγράφονται στα στάδια Β,Γ&Δ των εργασιών σε νέα οικία.